ممکن است جالب توجه است:

Fisting - با عشق

من عاشق جلق زدن وجود دارد: