ممکن است جالب توجه است:

ننه جان - با عشق

من عاشق جلق زدن وجود دارد: